Դուք Էք Աշխարհի Լոյսը

Մատթեոս 5:14

Հեզահոգի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան Աստուածը, կը մխիթարէ մեզ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ, որպէսզի մենք կարենանք մխիթարել անոնք՝ որ որեւէ տառապանքի մէջ են, այն մխիթարութեամբ՝ որով մենք կը մխիթարուինք Աստուծմէ. (2 Կորնթացիներ 1:3-4)

Սեղմեք պատկերի վրա, ներբեռնելու կամ ուղարկելու հաղորդագրություն

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)