Sama kamo sa suga nga nagahatag ug kahayag sa mga tawo sa kalibotan

Mateo 5:14

Dalaygon gayod ang Dios ug Amahan ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo. Maluloy-on siya nga Amahan, ug Dios siya nga kanunayng nagadasig kanato. Gidasig niya kita sa tanan natong mga kalisdanan, aron nga pinaagi sa pagdasig niya kanato madasig usab nato ang uban nga anaa sa kalisdanan. (2 Corinto 1:3-4)

I-klik sa usa ka imahen aron i-download o ipadala usa ka mensahe

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)