Kayo ang ilaw ng sanlibutan

Mateo 5:14

Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. (2 Mga Taga-Corinto 1:3-4)

I-click sa isang imahe upang i-download o magpadala ng isang mensahe 

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)