Abstract Lights

Các ngươi là sự sáng của thế gian

Ma-thi-ơ 5:14

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi. (II Cô-rinh-tô 1:3-4)

Bấm vào một hình ảnh để tải về hoặc để gửi một tin nhắn 

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)